psynavigator - Ailə modeli
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  => Ailənin psixologiyası
  => Qadın və kişi mьnasibətləri
  => Ailə modeli
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

Психологлар мцхтялиф тядгигатлар апармыш вя bеля нятиъяйя эялмишляр ки, ейни бир характер яламяти киши вя гадынлар цчцн ейни ящямиййятя малиk дейилдир. Истяр кишилярин, истярся дя гадынларын бу вя йа диэяр яламятя вердийи гиймят онларын щяйат тяърцбяси ялагядарды. Яэяр тялябя гызлара нисбятян ярли галынларын аиля щяйаты сащясиндяки онларын йцксяк гиймятляндирдикляри кейфиййятляр яр-арвад мцнасибятляринин инкишафында даща чох ящямиййят дашыйан кейфиййятлярдир.

Мянфи характер яламятляриндян тялябя оьланлар худбинлик, кобулуьу гейд етмишляр. Ярли гадынлар ися илк 3 йердя кобудлуьу, шяряфсизлийи, гысганълыьы гейд етмишляр. Щяйат тяърцбяси дя эюстярир ки, ярля арвад арасындакы мцнасибятлярин инкишафына мящз бу кейфиййятляр даща чох мянфи тясир эюстярир. Яр-арвад мцнасибятляриндя гысганълыг, далашмаьын, эярэинлийин, йерсиз шцбщя вя инъиклийин ясас мянбяйини тяшкил едир.

Сегодня были уже 6 посетителей (11 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно