psynavigator - Hafizənin inkişafı
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
  => Diqqətin novləri
  => Hafizə proseslərinin psixoloji səciyyəsi
  => Yaddasaxlamanın xususiyyətləri
  => Yadasalmanın xususiyyətləri
  => Surət hafizəsi
  => Diqqətin təlim prosesində səmərəli təşkili ьsulları
  => Təlimdə diqqət
  => Kiзik məktəb yaşlı dцvrьndə hafizənin inkişafı
  => Hafizənin inkişafı

Hafizənin inkişafı 

   Hafizənin inkişafı ilə insanın psixi həyat məzmunu dolğun olur, mənəvi zənginliyə yüksəlir.Bu mənada İ.V.Seçenov insanın zehni fəaliyyətində hafizənin mühüm rolunu xüsusi qeyd edərək onu „ psixi həyatın əsas şərti ”, „ psixi inkişafın guşə daşı ” kimi səciyyələndirmişdir.

Beynimizin bu qabiliyyəti olmasaydı, insanın heç bir təsir haqqında məlumatı olmaz, heç bir şeyi xatırlaya bilməzdi.

İnsanın əhəmiyyət verdiyi cisim və hadisələr yaddında qalır.Yəni, onsanın materialla əyani olaraq iş görməsi yaddasaxlamada əsas rol oynayır. Bu baxımdan hər hansı bir materialın yaddasaxlanmasını şəxsiyyətin fəaliyyətinin motivləri, məqsədləri və üsulları ilə şərtləndiyini çox inamla qeyd etmək olar.

Yaddasaxlamanın səmərəliliyi iki əsas amildən- öyrənilən materialın xarakterindən və şəxsiyyətin mnemik üsul və vasitələrdən nə dərəcədə düzgün istifadə etmək bacarığından, başqa sözlə, onu idarak fəallığından asılıdır.

Bu baxımdan hafizənin fəallığı öyrənilən materialın məna əlaqələrinin olması ilə də tam şərtlənir( Belə olduqda fikir, ideya asan yadda qalır ). Mahiyyəti başa düşdükdən , anladıqdan ( yəni öz təfəkkür süzgəcindən keçirdikdən ) sonra öyrənmə səmərəli olur.

Yaddasaxlamanın  möhkəmliyi  üçün  ümumi  fikri fəallıq mühüm şərtdir. Bu,

oxunan və öyrənilən materialın dönə-dönə təkrar etməkdən daha faydalıdır.İki oxşar materiallar heç bir  fasilə  vermədən bir-birinin ardınca öyrənildikdə,  əvvəl asan, onun ardınca fasilə vermədən nisbətənçətin material öyrənildikdə yaddasaxlama istənilən nəticəni verməz.

Сегодня были уже 1 посетителей (1 хитов) здесь!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=