psynavigator - Klassik nəzəriyələr
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  => şəkillər
  => Deviant davranış
  => Affekt nədir?
  => Məhkəmə psixoloji ekspertizası
  => Yeniyetmələr
  => Deviant davranışlı yeniyemələrin davranış portretinin yaradılması
  => Təlim fəaliyyəti
  => Klassik nəzəriyələr
  => Duyğu və qavrayış.
  => Mustəntiqin fəaliyyəti
  => Hadisə yerinə baxış keзirilməsinin psixologiyası
  => Axtarışın aparılmasının psixologiyası
  => Səxsiyyət inkişafı
  => Fizioloji affekt halı
  => Emosional halların məhkəmə-psixoloji ekspertizası
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

Klassik nəzəriyələr

Z. Freydin  “Psixoanalitik nəzəriyyə”si -- Psixoanalitik nəzəriyyəyə görə şəxsiyyət fəallığının mənbəyi onun heyvan əcdadlarından irsən keçmiş instinktiv təhrikləridir. Bununla da Freyd psixi hadisələrə yeni anlayış - şüursuzluq anlayışı gətirmişdir. Onun fikrincə şəxsiyyət strukturunda üç komponent mövcuddur:

1) O – id

2) Mən – Eqo

3) Yüksək mən – Super eqo

O, birinci komponenti şüursuzluq, ikincisini şüur, üçüncüsünü isə yüksək şüursuzluq adlandırmışdır. İd məhz o sahədir ki, orada yalnız sıxışdırılmış instinktlər hökmranlıq edir və onlar həzz prinsipinə tabedir. Həyata keçməyən libido arzular nevroz yaradır. Freydə görə insana heç vaxt ağıldan bəla gəlmir, bəla arzudan gəlir. Arzuların çoxluğu patalogiya yaradır. Arzu və onun ödənilməməsi arasındakı uyğunsuzluq insanın  xəstələnməsinə səbəb olur. Eqo isə şüursuz instinklərin ardınca gedir, digər tərəfdən gerçəkliyin norma və tələblərinə tabe olur. Super eqo cəmiyyətin əxlaqi tələbatlarının məcmuyudur. Geniş şəkildə ifadə edərsək, o , insanın hələ uşaqlıq  dövründən mənimsədiyi, avtomatlaşmış sosial norma, inam, qaydalardan, valideyinlərin ona təlqin etdiyi biliklərdən ibarətdir. O, bir növ nəzarətçi rolunu oynayır. Komponentlərdən Eqo və Super eqo həmişə münaqişədə olur, çünki onların tələbləri bir-birinə uyğun gəlmir. Eqo daima müdafiə mövqeyində olur


Elnarə Baxışlı
Сегодня были уже 11 посетителей (40 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно