psynavigator - Klinik psixologiya
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

Nevrologiyaya aid bezi terminlerin izahi(götürülmə)

Abaziya - gezmek qabiliyyetinden mehrum olmaq.
Absans - hushun qisa muddetli pozulmasi.
Abuliya - iradesizlik.
Aqevziya - dadin olmamasi.
Aqnoziya - etrafdakilarin muxtelif duygu orqanlari ile taninmasinin pozulmasi...

Aqrafiya - yazi yazma qabiliyyetinin pozulmasi.
Adiadoxokinez - eks hereketlerin ardicil olaraq tez yerine yetirilmesi qabiliyyetinin itmesi(mes:pronasiya ve supinasiya).
Adinamiya - umumi zeiflik ile elaqedar olaraq hereketsizlik ve aktiv hereketlerin keskin mehdudlashmasi.
Akayriya - eyni suali tekraren vermek.
Akalkuliya - riyazi emelleri (toplama ve chixma) yerine yetire bilmemek ve sayma qabiliyyetini itirmek.
Akineziya - aktiv hereket qabiliyyetinin itirilmesi.
Akroparesteziya - etraflarin distal hissesinde keyleshme, iyneleme hissiyati, elin urpeshmesi.
Aleksiya - oxumaq qabiliyyetinin itmesi.
Amavroz - korluq.
Ambliopiya - gorme qabiliyyetinin azalmasi.
Amimiya - mimikanin olmamasi.
Amiotrofiya - ezelelerin atrofiyasi.
Amneziya - yaddashin pozulmasi.
Anakuziya - karliq.
Analgeziya - agri hissiyatinin itmesi.
Anartriya - danishiq qabiliyyetinin artukulyasiya aparatinin funksiya pozgunluqlari ile elaqedar olaraq itmesi.
Anesteziya - hissiyatin itmesi.
Anizokoriya - bebeklerin olchulerinin qeyri-beraber olmasi.
Anizorefleksiya - simmetrik reflekslerin qeyri-beraberliyi.
Anozoqnoziya - oz deffektini derk etmemek (mes:etraflarin iflici).
Anoreksiya - ishtahanin itmesi.
Anosmiya - qoxu hissiyatinin olmamasi.
Apatiya - etraf muhite laqeydlik, maragin itmesi.
Apraksiya - murekkeb hereki aktlarin yerine yetirilmesinin pozulmasi.
Asinergiya - elaqeli hereketlerin itirilmesi (mes:gezerken ellerin hereketinin).
Astaziya - ayaquste dura bilmemek.
Astaziya-abaziya - hereketin koordinasiyasinin ve ezele quvvesinin saxlandigina baxmayaraq ayaquste durmaq ve gezmek qabiliyyetinin olmamasi.
Asteniya - umumi zeiflik, tez yorulma, uzulme.
Astereoqnoziya - toxunmaqla predmetleri tanimaq qabiliyyetinin itmesi.
Ataksiya - hereketlerin koordinasiyasinin pozulmasi.
Atetoz - hiperkinezin novlerinden biri, esasen etraflarin distal shobelerinde (el ve ayaq barmaqlarinda) mushahide olunan keskin ve yavash hereketler.
Atoniya - ezele tonusunun olmamasi.
Aura - kechici epileptik tutmalarin en evvelinde emele gelen hissiyat (ses, qoxu ve s.) ve ya yashanti (psixi aura).
Autotopaqnoziya - oz bedeni haqda duzgun tesevvurun olmamasi, etraf hedden artiq boyuk ve ya kichik tesevvur edilir (III el ve ya ayagin olmasi hissiyati).
Afaziya - nitqin qabiq merkezlerinin pozgunluqlari ile elaqedar olan nitq pozulmasi.
Afoniya - sesin olmamasi.
Axeyrokinez - yeriyerken ellerin hemaheng hereket etmek qabiliyyetinin itmesi.

Bradikineziya - hereketlerin yavashimasi.
Bradilaliya - nitqin yavashimasi.
Bulimiya - canavar acligi, hedden artiq ishtahaliliq.

Hemianesteziya - bedenin bir yarisinda hissiyatin itmesi.
Hemiballizm - esasen etraflarda tezahur eden kobud hiperkinez.
Hemiparez - bedenin bir yarisinda ezele quvvesinin azalmasi.
Hemiplegiya - bedenin yarisinin iflici.
Hemispazm - bedenin bir yarisinda ezelelerin spastik teqellusu.
Hipalgeziya - bedenin bir yarisinda agri hissiyatinin azalmasi.
Hiperakuziya - eshitme qabiliyyetinin yukselmesi.
Hiperesteziya - hessasligin yukselmesi.
Hiperkinez - qeyri-iradi ve ya zoraki izafi hereketlilik.
Hipermetriya - hereketin normal koordinasiyasinin itmesi ile mushayiet olunan izafi hereketlilik.
Hiperpatiya - adi qiciqlarin agrili ve xoshagelmez hiss olunmasi.
Hiperrefleksiya - reflekslerin yukselmesi.
Hipertoniya - ezele tonusunun artmasi.
Hipertrofiya - orqanlarin, toxumalarin olchulerinin boyumesi.
Hipersomniya - patoloji yuxuculluq.
Hipesteziya - hissiyatin (hessasligin) azalmasi.
Hipotoniya - toxumalarin tonusunun, gerginliyinin, mohkemliyinin, elastikliyinin azalmasi.

Qlossoplegiya - dilin iflici.

Divergensiya - gozlerin uzaqlashmasi.
Dizartriya - artikulyasiyanin nitqin aydin olmamasi, qeyri-selist ve leng olmasi ile mushayiet olunan pozulmalari.
Dizesteziya - qiciq hissiyatinin pozulmasi ve tehrif olunmasi.
Dizosmiya - qoxu hissiyatinin tehrif olunmasi.
Dizrafiya - kifoz, skolioz ve feqere qovslerinin bitishmemesine getirib chixaran skeletin inkishaf anomaliyalari.
Diplegiya - bedenin eyni adli hisselerinin ikiterefli iflici.
Diplopiya - gozde ikileshme.
Dissosiasiya - hissiyatin bezi novlerinin pozulmasi, digerlerinin ise saxlanilmasi.
Disfagiya - udma aktinin pozulmasi.
Disfoniya - ses emelegelme pozuntusu.
Disforiya - ehval-ruhiyyenin deyishmesi.

Katalepsiya - hereketsizlik.
Kauzalgiya - yandirici agri.
Klonus - ezele veterlerinin dartilmasi zamani ezelelerin ritmik yigilmasi.
Konvergensiya - her iki goz almasinin orta xette yaxinlashmasi.
Krampi - ezelelerin agrili qicolmasi.
Ksantoxromiya - onurga beyin mayesinin sari renge boyanmasi.

Laqoftalm - goz yariginin tam qapanmamasi. Bu zaman goz almasinin yuxariya chevrilmesi nezere charpir (dovshan gozluluk).

Meningizm - beyin qishalarinin qeyri-iltihabi mensheli qiciqlanma sindromu.
Metamorfopsiya - eshyalarin konturlarinin tehrif olunmush shekilde qavranilmasi.
Miasteniya - ezele zeifliyi, patoloji yorgunluq.
Miatoniya - ezele tonusunun patoloji azalmasi.
Midriaz - bebeyin genishlenmesi.
Mioz - bebeyin daralmasi.
Miokloniya - hereki effektle mushayiet olunan qisa muddetli klonik dartilmalar.
Monoplegiya - bir etrafin iflici.

Oftalmoplegiya - goz ezelelerinin iflici.

Parafaziya - xestenin bir herf ve ya soz evezine digerini demesi ile seciyyelenen nitq pozgunlugu (literal ve verbal).
Paraplegiya - her iki elin ve ya her iki ayagin iflici.
Parez - ezele quvvesinin azalmasi, iradi hereketlerin zeiflemesi.
Paresteziyalar - bedende qarishqa gezishmesi hissiyati, keyleshme, berkime ve sancilanma hissleri.
Perseverasiya - deyilmish soz ve ya cumleleri tekrarlamaga meyl.
Polidipsiya - patoloji guclenmish susuzluq hissi.
Propulsio - one dogru tekanvari hereket.
Ptoz - yuxari goz qapaginin dushmesi.

Retropulsio - arxaya dogru tekanvari hereket.
Rigidlik - az hereketlilik, sertleshme.

Sinergiya - elaqeli hereket, akt.
Sinkineziya - elaqeli hereket (mes:gezme zamani ellerin hereketi).
Strabizm - chepgozluk.
Stereoqnoziya - eshyalari ellemekle tanimaq qabiliyyeti.

Termanesteziya - temperatur hissiyatinin itmesi.
Tetraplegiya - yuxari ve ashagi etraflarin iflici.
Tonus - ezele ve toxumalarin normal elastik gerginlik veziyyeti.
Tremor - esme, titreme.

Ekzoftalm - goz almasinin one qabarmasi.
Enoftalm - goz almasinin chokmesi.
Enurez - sidiyi saxlaya bilmemek.

 

 

Сегодня были уже 7 посетителей (19 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно