psynavigator - Kurt Levin
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  => Şəxsiyyətin inkşafı
  => Mьdafiə mexanizmaları
  => K.Yunq
  => Археotiplər
  => Kurt Levin
  => Psixoanaliz
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya

Курт Левин

                            

Сащя нязяриййяси

 

Йашлы елмляр олан- физика, кимйа тез-тез эянч елмляря мисал цъцн психолоэийайа тясир эюстярирляр.Ня вахт ки, физика вя кимйада йени бахышлар инкишаф едирди диэяр елмлярин дя ясасыны щямин фикирлярин тяшкил етдийи гаъылмаз иди.Беля олан щалда тяяччцблц дейил ки, Фарадейин, Максвелинвя Эерсин мянбяляриндян эютцрцляряк ХХ ясрдя кулминасийа нюгтясиня ъатдырылан сащя щаггында физики тясяввцрляр мцасир психоложи тяфяккцр хязинясиня дя юз тющвясини верди.

Физики сащя нязяриййясинин психикайа тясир эюстярмясиня тякан верян чяряйанын ясасы- Макс Вертгаймер, Волфганг Келор вя Курт Коффка тяряфиндян гойулмуш эешталтпсихолоэийа иди.Эешталтпсихолоэийанын ясас принсипи ондан ибарят иди ки, давраныш юзцнцн кюк салдыьы психофизики сащяси иля мцяййян едилир.

Эешталтпсихолоэийа цмуми психоложи нязяриййяси олмасына бахмайараг о шяхсиййятин дейил, гаврайышын, юйрянмянин, тяфяккцрцн проблемляри иля баьлыдыр. Бу бюлмядя тягдим олунмуш сащя нязяриййяси Курт Левинин йетирмясидир.Онун нязяриййясинин эешталтпсихолоэийанын, психоанализин тясириня мяруз галмасына бахмайараг тамамиля орижиналдыр
Сегодня были уже 1 посетителей (44 хитов) здесь!
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=