psynavigator - Yeniyetmələr
   
 
  Muasir Psixologiya Merkezi
  psixoloji məsləhət
  məqalə
  => şəkillər
  => Deviant davranış
  => Affekt nədir?
  => Məhkəmə psixoloji ekspertizası
  => Yeniyetmələr
  => Deviant davranışlı yeniyemələrin davranış portretinin yaradılması
  => Təlim fəaliyyəti
  => Klassik nəzəriyələr
  => Duyğu və qavrayış.
  => Mustəntiqin fəaliyyəti
  => Hadisə yerinə baxış keзirilməsinin psixologiyası
  => Axtarışın aparılmasının psixologiyası
  => Səxsiyyət inkişafı
  => Fizioloji affekt halı
  => Emosional halların məhkəmə-psixoloji ekspertizası
  Старт
  Bizə yazın
  Elmi araşdırmalar
  Psixoloji testlər
  Stress
  Ailə psixologiyası
  Prenatal dovr
  Psixoloq
  Səxsiyyət və fərdiyyət
  Psixokorreksiya
  Uşaq psixologiyası
  NLP
  Klinik psixologiya
  Huquq psixologiyası
  Umumi psixologiya
Müasir dövrdə yeniyetmələrin deviant davranışın xüsusiyyətləri , faktorları , tədqiqi və profilaktikası probleminə böyük maraq müşahidə olunur.Yeniyetmələrin dевиант давранышын ясас хцсусиййяти ондан иба-рятдир ки, о мцхтялиф сосиал дезадоптасийа вязиййятляри иля мцшайят олунур. Бу давраныш формасы мцтляг шякилдя инсаны хястялийя вя юлüмя эятириб чыхартмыр, анъаг ганунауйьун олараг, сосиал дезадаптасийа вязиййятини мейдана чыхарыр вя эцъляндирир. Дез-атапдасийа вязиййяти юз нювбясиндя мцстягил шякилдя девиант давранышын сябяби ола биляр. Yeniyetmələrin davranışındakı pozuntuların səbəbləri cəmiyyətin mövcud həyatındakı reallıqlar da ola bilər. Yeniyetmələr sosial təbəqələşməni, bir çoxlarının arzu etdikləri təhsili ala, firavan yaşaya bilməmələrini ağır keçirirlər. Son zamanlar həddi – buluğa çatmayanlarda yarım il və ya bir il ərzində dəyərlər sistemi dəyişir. Əsas sosial dəyərlərin rədd edilməsi deviant dav-ranışın ilkin səbəbi hesab olunur. Mənəvi – psixoloji dəyişiklik yeniyetmələrdə deviant davranışda əks olunur və qanun pozuntuları, qaçışlar, narkoloji əlamətə görə xəstəliklər, ciddi sinir – psixi pozuntularla müşayət olunur. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, yeniyetmənin şəxsiyyətinin strukturundakı müəyyən keyfiyyətlər deviant davranışa meyl oyadır, inkişafın müəyyən situasiyaları və xüsusi şərait onların meydana çıxmasına səbəb olur.Qeyd olunan amilləri nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, hal-hazırkı dövrümüzdə yeniyetmələrin deviant davranışı problemi son dərəcə aktual və diqqəti cəlb edəndir.
Сегодня были уже 11 посетителей (37 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно